استند های بازار پردازی

مغازه هاي خرده فروشي مكان شلوغي هستند . درصد كثيري از فروش در سلف سرويس ها انجام ميشود جايي كه مشتريان كاال ها را خود انتخاب ميكنند جايي كه خريد از روي هوس را امكان پذير ميسازد . استند هاي بازار پردازي كه گاهي استندهاي تبليغاتي نيز ناميده ميشوند از انواع استندهايي هستند كه براي ترغيب خريد از روي هوس بكار مي روند . اين استندها به طور استراتژيك درون مغازه نزديك پيشخوان بازرسي قرار داده ميشوند تا مشتري هنگام انتظار در صف فرصت كافي براي نگاه كردن به تبليغات را داشته باشد . از نظر ساخت استندها بگونه هاي طراحي شده اند كه به آساني سوار شوند.عموماً استندهاي كوچك در مغازه هايي كه لوازم آرايشي و بهداشتي و زيبايي و ديگر اقالم كوچك را مي فروشند به چشم ميخرود كه اغلب با يك موتور باطري دار حركت ميكنند .
نوع ديگر استند تبليغاتي بزرگ ميباشند كالا را مستقيماً ازجعبه هاي محل كالا به درون آن خالي ميكنند كه اين كار باعث تشويق مشتري به خريد ميشود . اين نوع سطل هاي تبليغاتي در سوپر ماركت ها براي اقالم حراج شده به كار مي روند.
از انواع ديگر استند تبليغاتي هم در داخل و هم در خارج فرشوگاه ها مانند پمپ بنزين ها استفاده ميشود . كه شامل پرچم ها ،موبيل ها ،پالكارها ، سپيند ها ،و ديگر وسايل كه به تنهايي و با قدرت برق حركت ميكنند .
وسيله ديگري كه در مراكز خريد براي فعال كردن حراج ها به كار مي رود استندهاي ايستاده هستند . به عالوه شماري از استند هاي تبليغاتي داراي وسايل گرافيكي مانند قفسه ، نشانه و ليبل هم هستند كه براي جلب مشتري طراحي شده اند.
مهر پرينت 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون