انتخاب طراح غرفه

انتخاب طراح از وظايف مهم شرکت کننده مي باشد و با توجه به نوع نمايشگاهها ي قابل برگزاري در جهان (عمومي- تخصصي - اختصاصي - اکسپو - فروش ) و تنوع کالايي مربوطه بايد داراي تجربه کافي و ويژگيهاي از قبيل :
- داراي ذهنيت نمايشگاهي باشد
- ترجيحا دکوراتور و طراح صحنه باشد
- خوش فکر و خوش ذوق و سليقه باشد
- داراي تجربه مناسب در طراحي غرفه هاي نمايشگاهي باشد
- با تفکر شرکت کننده( مدير غرفه) همراه باشد
طراح در هنگام طراحي بايد از خود بپرسد آيا آنچه را که انجام مي دهد يا به نمايش مي گذارد ، شرکت را در رسيدن به اهداف خود رهنمون مي نمايد .
لازم بذکر است که اگر طراح يا طراحان در کار خود از تخصص و تجربه کافي برخوردار نباشند تاثير منفي کارشان با توجه به زمان محدود جبران ناپذير خواهد بود . چرا که طراحي غرفه تلفيقي است از فن و هنر و از اصولي اساسي پيروي مي کند طراح بايد از يک طرف با دقت و ظرافت خاصي و با رعايت مسايل ايمني ، تجهيزات و نيازهاي فني همچون برق ،آب، استند هاي نمايشي و . . . را تامين نمايد و از طرف ديگر عوامل رواني ، زيبا شناسي و فرهنگي را در طراحي خود دخالت دهد .