انتخاب پیمانکار ساخت

در بسياري از مواقع پيمانکاران ساخت را طراحان با توجه به شناخت از توانمندي اجراي طرح مورد نظر معرفي مي کنند و نظارت بر کار را به عهده دارند . در هر صورت مدير غرفه يا مسول نمايشگاه با توجه به داشتن مسئوليت نهايي کار بايد اطمينان حاصل نمايد که:
- پيمانکار مورد تاييد سازمان برگزار کننده مي باشد ، و تاکنون اجراي موفق داشته است يا خير
- کارساخت غرفه در خارج از نمايشگاه انجام و سپس در نمايشگاه اسمبل ميگردد يا عمليات ساخت و ساز در نمايشگاه انجام خواهد پذيرفت .
- چگونه مي تواند بر پيشرفت کار و رسيدن به خواسته هاي شرکت نظارت نمايد
- پيمانکار به اندازه کافي زمان براي ساخت غرفه دارد ( کارهاي متعدد نداشته باشد)
- پيمانکا ر تا چه حد براي ساخت به پيمانکاران ديگر متکي است و کيفيت کار آنان تا چه حد است. طراحي غرفه