انواع مختلف غرفه

غرفه ها با توجه به موقعيت قرارگرفتن تعاريف مختلف و تقسيم بندي جداگانه دارند همانند غرفه در ولي از نقطه نظر ، Open Aria و غرفه در فضاي باز Covered Aria ( فضاي سرپوشيده (سالن زواياي نمايشي ، غرفه ها بترتيب زير تعريف مي شوند .
اين غرفه از سه طرف با Row Stand ( Linear stand - غرفه معمولي يا رديفي ( خطي غرفه هاي مجاور داراي ديواره مشترك و همجوار است و از يک طرف به راهرو مشرف و قابل رويت بازديدکنندگان مي باشد که به غرفه يک بر نيز معروف است . پهنا و عمق اين گونه غرفه ها متفاوت است و غرفه اي با عرض بيشتر، اگر عمق مناسب داشته باشد از مقبوليت بالاتري برخوردار است . به اين غرفه ها بدليل قرار گرفتن در کنار يکديگر و يک رديف ، غرفه رديفي نيز اطلاق مي شود .
اين غرفه ها از دو طرف با غرفه هاي ديگر همجوار و داراي ديواره مشترك و از دو طرف ديگر به سمت راهرو مي باشند و با توجه قابل رويت بودن از دو طرف ارزش بالاتري دارند و طراحي غرفه و چيدمان آن مشکل تر و گر ان تر مي باشد . به اين گونه غرفه ها دو بر و دو نبش نيز اطلاق مي شود.