اهداف شرکت در نمایشگاه چیست

اهداف شرکت در نمايشگاه:
1- تثبيت حضور در بازار
2-حفظ مشتريان قديم
3-حفظ و ارتقاء فروش محصولات بازرگاني
4-ارتقاء اعتبار برند
5-معرفي فعاليتهاي آينده بخش بازرگاني
6-شناسايي مشتريان بالفعل در صنعت مرتبط
7-معرفي محصولات و خدمات جديد
8-شناسايي مشتريان بالقوه در صنعت مرتبط
9-امضاء قراردادهاي فروش
10-ايجاد بستري مناسب جهت ارتباط با سيستمهاي دولتي مربوطه
11-شناخت رقباي خارجي و تکنولوژي ها و محصولات جديد ديگر رقبا
12-بررسي و شناخت رقبا
بايد درنظر بگيريم:
- در اين نمايشگاه جايگاه خود را در نظر سيستم دولتي ارتقاءخواهيم داد
- چگونه مي خواهيم تکنولوژي و محصولات يا خدمات خود را معرفي کنيم
- کليه وسايل اطلاع رساني در دسترس باشد و رسانه ها پاسخ گوي نياز مراجعين باشد
- نياز به برنامه ريزي جهت پاسخ گويي به مراجعين و وجود متخصصين آموزش ديده در غرفه داريم
- چه محصولات ديگر يا خدماتي مي خواهد معرفي شود؟
- وضعيت ما در مقابل رقباي حاضر در نمايشگاه چگونه است؟
- رقباي احتمالي در هر حوزه ها بازرگاني، تکنولوژي و ... کدامند و آنها را ارزيابي کنيم
- ارتباط تنگاتنگ با زنجيره هاي توليد تا مصرف در آينده مورد نياز ماست. طراحي غرفه
- نياز به فراهم آمدن امکان توسعه راهکارهاي اقتصادي و افزايش سطح توليد و ارتباط يکي از اهداف اصلي ماست
- بالا بردن سطح دانش فني و آگاهي همچنين به روز بودن اطلاعات بازار در نمايشگاه ميسر مي باشد
- ارتقاء و انتقال تکنولوژي چگونه صورت بگيرد
- کاهش هزينه هاي بازاريابي و بستر مناسب براي در نظر گرفتن مبارزات تبليغاتي با توجه به نمايشگاه امکان پذير است.
منبع: کيامهر