بخش اطلاعات غرفه

در اين بخش که معمولا در ابتداي غرفه است براي آشنايي و اطلاع رساني شرکتها با بازديدکنندگان مي باشد و از قسمتهاي مهم جهت جذب مخاطب و رسيدن به اهداف شرکتها مي باشد . در اين بخش ارايه بروش ورها و هداياي کوچک شرکتها و راهنمايي بازديدکنندگان و پاسخ به آنها در حد اطلاع رساني انجام مي پذيرد و مي تواند بعنوان پيشاني شرکتها جهت نمايش شخصيت شرکت و جذب بازديد کننده عمل نمايد .

بخش نمايش
فضاي نمايش از ارکان اصلي غرفه محسوب مي گردد دراين بخش ارايه خدمات ، کالا ويا ماکت محصول انجام مي پذيرد در اين قسمت ارتباط مسئول غرفه و يا کارشناسان بخش فروش و فني با بازديدکنندگان و خريداران برقرار مي گردد . بازديدکننده از نزديک با محصول و اهداف حضور شرکت آشنا شده و نحوه تعاملات بعدي پايه گذاري خواهد شد.
دراين بخش نحوه کار ماشين آلات را نيز ميتوان نمايش داد و اطلاعات تخصصي تر را در اختيار مشتري قرارداد . در صورت عدم وجود فضا جهت بخش مذاکره و مشاوره تمام مراحل انجام کار در اين بخش انجام خواهد پذيرفت . با طراحي غرفه مناسب ، فضاي نمايش تصويري در اين بخش قابل اجرا خواهد بود .