تحلیل فاکتورهای موثر بر خاطره انگیزی غرفه

غرفه مجموعه اي از قسمتهاي فيزيکي نيست بلکه واسطه بازاريابي يکپارچه ايست که از ويژگيهاي فيزيکي خود براي ايجاد فرصتهاي فروش محصولات و خدمات استفاده مي کند. همچنين براي ملاقات شخصي با مشتريان جديد بالقوه، تامين نيازهاي مشتريان موجود و ارايه تصويري روشن از شرکت براي دامنه وسيع مخاطبان طراحي مي شود. فاکتورهاي فيزيکي غرفه فرصتي براي غرفه داران است تا انواع تکنيک هاي موثر و کارآمد را در يک طرح دقيق تلفيق سازند و به حداکثر نتايج خود دست يابند. هيچ فاکتوري به تنهايي منجر به ايجاد غرفه اي موفق و سودمند نمي شود بلکه جميع فاکتورها موثرند.

مقدمه
ماندگاري غرفه در اذهان بازديدکنندگان به تنهايي معياري باارزش براي تعيين موفقيت غرفه است. در نتيجه بسياري از شرکتها به دنبال افزودن تعداد بازديدکنندگاني هستند که غرفه آنها را به خاطر بسپارند. تعداد بازديدکنندگاني که غرفه را مي بينند و بعد از نمايشگاه نام شرکت، محصولاتش يا هر دو را به خاطر مي سپارند، ماندگاري در ذهن را اندازه گيري مي کند.
ماندگاري در ذهن تا آنجا ارزشمند است که تاثير غرفه را از دامنه نمايشگاه فراتر مي برد. اين امر به نوبه خود در تاثير بر تصميم گيري براي خريد کمک مي کند و آگاهي از محصول و شرکت را در مدتي طولاني تر موجب مي شود. تحقيقات صورت گرفته در مرکز تحقيقات صنعت نمايشگاهي (CEIR) نشان داده است بازديدکنندگان واجد شرايط- کساني که به احتمال بيشتري خريد مي کنند- بيش از ساير بازديدکنندگان، غرفه هايي را که بازديد مي کنند به خاطر مي سپارند. تحقيقات صورت گرفته توسط شرکت Exhibit Surveys نيز نشان مي دهد که چندين فاکتور- فاکتورهاي عمدتا فيزيکي- نقشي قوي در به خاطر ماندن غرفه ايفا مي کنند. شرکت غرفه ساز
غرفه براي غرفه داري موفق و مجرب، واسطه بازاريابي يکپارچه اي است که از سازه غرفه به منزله ويتريني براي انواع فعاليتهاي و تکنيکهاي فروش و بازاريابي استفاده مي کند. به کلامي ديگر ، غرفه نمايشگاهي يک تصوير سه بعدي از پيامهاي بازاريابي و فروش شرکت است. نتايج اين تحقيق به منزله فاکتورهاي کمکي در روشي يکپارچه جهت دستيابي به بازديدکنندگان واجد شرايط از طريق واسطه نمايشگاهي تلقي مي شوند. يک غرفه جذاب و کارکنان مجرب آن وقتي با مولفه هاي حياتي طرح کلي غرفه، مانند پيام بازاريابي موثر، ترکيب مي شوند حداکثر نتايج را ببار مي آورند. اين تحقيق علاوه بر ارايه اطلاعات به غرفه داراني که مي خواهند غرفه هايي به ياد ماندني خلق کنند، با بخشهاي ديگر صنعت نمايشگاهي نيز ارتباطي خاص دارد. برخي از تاثيرات بالقوه ناشي از عوامل مختلف در اين گزارش بحث مي شوند. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون