درباره انواع نمایشگاه

نمايشگاهها بر حسب موضوع يا محل برگزاري به ترتيب زير طبقه بندي مي شوند:
بازار : از شش هزار سال پيش شروع شده است که به آنها بازار هاي مکاره مي گويند.
نمايشگاههاي محلي: در يک محل يا شهر خاص برگزار مي شود مثل پوشاک بهاره که در اسفند ماه هر ساله برگزار مي شود.
نمايشگاههاي منطقه اي: در يک استان يا منطقه جغرافيايي انجام مي شود.
نمايشگاههاي ملي: توانمنديها و پيشترفت بازرگاني، صنعتي، تکنولوژي، فرهنگي و هنري يک کشور به نمايش در مي آيد.
نمايشگاههاي بين قاره اي: بين دو يا چند قاره جهان در کشوري خاص برگزار مي شود.
نمايشگاههاي بين المللي عمومي: در اين نمايشگاهها کالاهاي مختلف اعم از مصرفي و سرمايه براي عموم به نمايش در مي آيد. نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران از آن جمله است در اين نمايشگاهها تجارت واقعي صورت نمي گيرد.
نمايشگاه بين المللي تخصصي: مدت برپايي آن کوتاه و کالاهاي خاص و صنعت جانبي آن به نمايش در مي آيد. مثل نمايشگاه بين المللي چرم، لوستر ، ماشين و ...
نمايشگاههاي بين المللي اطلاعاتي: آخرين تحولات تکنولوژيکي و دانش فني به نمايش گذاشته مي شود. معمولاً هر دو سال يا چهار سال يکبار برگزار مي شود مانند نمايشگاه بين المللي انفورماتيک که در آلمان بر پا مي شود.
نمايشگاههاي اختصاصي کشورها: اين نوع نمايشگاهها به درخواست يک کشور و در کشور ديگري برگزار مي شود که هدف آن بازاريابي است و تحکيم مناسبات اقتصادي و سياسي را در بر دارد مثل نمايشگاه اختصاصي ايران در استراليا . غرفه سازي نمايشگاهي
نمايشگاههاي اکسپو: نمايشگاههاي جهاني اکسپو از مهم ترين و پيشترفته ترين نوع نمايشگاهها در جهان محسوب مي شود که مدت بر پايي آن طولاني و عموماً در اين نمايشگاهها آداب و رسوم، فرهنگ، هنر، تجارت، صنعت و تکنولوژي کشور ها معرفي مي شود نمايشگاههاي اکسپو به مسائل بازرگاني مي پردازد و تاکنون در ايران برگزار نشده است.