معنای غرفه و ویژگیهای آن

غرفه در معني ، ترکيبي احاطه کننده براي محل نمايش يا مکاني براي فروش کالا و ارايه خدمات است .
غرفه ، اصولا الگويي از کار شرکت کننده است هر چه استادانه تر در طراحي غرفه و چيدمان عمل گردد به همان نسبت واقعيت شرکت بهتر انعکاس مي يابد و بايد به شکلي طراحي ، ساخته ، چيدمان و اداره گردد که به مثابه يک ويترين ، فلسفه وجودي و موضوع فعاليت شرکت را به نمايش بگذارد .
بطور خلاصه مي توان عنوان نمود يک غرفه نمايشي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:
1- داراي جذابيت لازم
2- هماهنگ با نوع کالاهاي نمايشي
3- وضعيت مکاني مناسب
4- قابل درك بودن پيام طراح براي بيننده
5- طراحي مناسب با کالاهاي قابل ارايه