نقش كاركنان غرفه های نمایشگاه در موفقیت شركتها

همه ساله در ايران و جهان نمايشگاههاي بزرگ بازرگاني داخلي و بين المللي برگزار مي شود. بسياري از شركتها نيز در اين نمايشگاهها با هدف وبي هدف شركت مي كنند. هر دو گروه اين شركتها، البته ، دوست دارند حضوري موفق در نمايشگاه داشته باشند. آنها كه با هدف در نمايشگاههاي بازرگاني حضور مي يابند، تاحد زيادي موفق مي شوند. اما آنچه كه مي توان با قاطعيت ادعا كرد اين است كه بسياري از شركتهايي كه در نمايشگاههاي بازرگاني حاضر مي شوند "به خصوص شركتهاي ايراني " از اهميت و نقش حضور مناسب كاركنان غرفه ها غافل مي مانند.
آيا به راستي در زماني كه مي گويند "مشتري ، سلطان است " مي توان به موفقيت حضور شركت در نمايشگاه اميدوار بود؟
به اميد برجسته تر شدن نقش كاركنان غرفه ها در موفقيت حضور نمايشگاهي شركتها به ويژه براي صادركنندگان كشور، به ذكر چند نكته مهم و مفيددر رابطه با كاركنان غرفه مي پردازم . ساخت غرفه

هر غرفه بايد يك مدير يا سرپرست داشته باشد. به علاوه وجود يك مترجم ، كارشناس فني فروش و يك كارگر كه همگي از ظاهر و برخورد مناسبي برخوردار باشند نيز در غرفه ضرورت دارد. البته هريك از اين افراد بايد آموزشهاي لازم را درمورد فعاليتهاي نمايشگاهي ديده و نسبت به اهداف شركت در نمايشگاه نيز توجيه شده باشند. افراد مزبور علاوه بر لزوم داشتن حوصله كافي ، انگيزه و تعهدي قوي ، بايد در مجموع از اطلاعات عمومي ،اجتماعي ، فني و بازاريابي كافي برخوردار باشند.