اصل های مهم در غرفه سازي و غرفه آرايي

1- انتخاب جايگاه متناسب با محصول و فعاليت شركت
2- انتخاب ابعاد غرفه بر اساس امكانات ، دكوراسيون و بازديد كنندگان
3- طراحي دكور متناسب با محصول
4- چيدمان محصولات به ترتيب اهميت
5- تعيين حريم و مكان هايي جهت مذاكره مشتريان به دور از هياهوي نمايشگاه
6- توجه به نظم و انظباط در غرفه
7- فراهم كردن شرايط لازم براي بازديد كنندگان از غرفه
8- استفاده از نمادها و نوع فعاليت شركت در غرفه سازی
9- استفاده از نورپردازي مناسب در دكور
10- ايجاد يكپارچگي در غرفه از طريق انتخاب پوششي هماهنگ براي افراد حاضر
11- بهره گيري از نظرات مديران فروش در طراحي غرفه
12- دقت در اصول تشريفات و پذيرايي
13- استفاده از ميز و صندلي و مبلمان مناسب براي غرفه داران