انتخاب طراح غرفه

انتخاب طراح از وظایف مهم شرکت کننده می باشد و با توجه به نوع نمایشگاهها ي قابل برگزاري در جهان (عمومی- تخصصی - اختصاصی - اکسپو - فروش ) و تنوع کالایی مربوطه باید داراي تجربه کافی و ویژگیهاي از قبیل :
- داراي ذهنیت نمایشگاهی باشد
- ترجیحا دکوراتور و طراح صحنه باشد
- خوش فکر و خوش ذوق و سلیقه باشد
- داراي تجربه مناسب در طراحی غرفه هاي نمایشگاهی باشد
- با تفکر شرکت کننده( مدیر غرفه) همراه باشد
طراح در هنگام طراحی باید از خود بپرسد آیا آنچه را که انجام می دهد یا به نمایش می گذارد ، شرکت را در رسیدن به اهداف خود رهنمون می نماید .
لازم بذکر است که اگر طراح یا طراحان در کار خود از تخصص و تجربه کافی برخوردار نباشند تاثیر منفی کارشان با توجه به زمان محدود جبران ناپذیر خواهد بود . چرا که طراحی غرفه تلفیقی است از فن و هنر و از اصولی اساسی پیروي می کند طراح باید از یک طرف با دقت و ظرافت خاصی و با رعایت مسایل ایمنی ، تجهیزات و نیازهاي فنی همچون برق ،آب، استند هاي نمایشی و . . . را تامین نماید و از طرف دیگر عوامل روانی ، زیبا شناسی و فرهنگی را در طراحی خود دخالت دهد .