نگهداری فضای سبز

نگهداري فضاي سبز يکي از اصول اساسي در مديريت فضاي سبز محسوب مي شود.در نگهداري سه کار اساسي انجام مي شود .
آبياري
در مناطقي که بارندگي ساليانه کمتر از 700ميلي ليتر ويا غير متعادل باشد بايد در ايام خشک آب مورد نياز فضاي سبز را بوسيله آبياري تامين کرد .
انواع آبياري که در فضاي سبز به کار گرفته مي شود
الف) روش کرتي يا غرقابي
ب ) روش نشتي
پ ) روش باراني
ت ) روش قطرهاي

کود دهي

?باتوجه به اينکه فضاي سبز ما هر ساله يکنواخت و همان گياه در محل ثابت است نياز مبرمي به کود دهي دارد کود هاي اصلي که گياهان به آن احتياج دارند عبارتند ازازت ، فسفر،پتاس، کلسيم ،منيزيم وگوگرد و مواد ديگر به مقدار کم مورد نياز هستند مواد غذاي درجه دوم مانند آهن ،روي ،منگنز وغيره را بايد تنهادر زماني که کمبود آن در فضاي سبز مشاهده شد اضافه کرد کود هاي حيواني داراي ارزش غذايي چنداني نيستند و بيشتر به خاطر بهبود خواص فيزيکي خاک وبالا بردن قدرت نگهداري آب مورد مصرف قرار مي گيرند .
اصول هرس وتربيت

?بطور کلي هرس عبارتست از قطع کامل يا جزيي شاخه ،ريشه ،پوست ،برگ،گلويا ميوه به منظور تحت تاثير قرار دادن و هدايت نحوه رشد و باروري گياه
?دلايل و فوايد هرس
1 )سلامت گياه با حذف شاخه هاي مزاحم ،خشک شده،آفت زده ومريض
2)ايجاد شکل ويژه در تاج گياه که در فضاي سبز جهت تزيين مد نظر قرار مي گيرد
3)ايجاد تعادل بين شاخه ،برگ وريش
4) جوان ساختن درختان مسن
شکل هاي که در فضاي سبز بيشتر کاربرد دارد

?آلاچيق سازي
?حاشيه سازي
?شکل سازي
?شکل هرمي