انواع غرفه و تقسیم بندي فضاي غرفه

تعيين اندازه يک غرفه بر اساس ذوق و سليقه نيست و صرف بزرگي غرفه به اعتبار شرکت نمي افزايد و کوچک بودن نيز ممک ن است نتواند اهداف شرکت را محقق نمايد لذا براي تعيين اندازه مورد نياز يک غرفه مي بايست تعداد کالاهاي نمايشي ، اندازه و حجم و نحوه ارايه آنها ، نياز به فضاي مذاکره و تشريفات و ..... را در نظر گرفت و اندازه غرفه را بطور نسبي محاسبه نمود. طراحي غرفه

انواع غرفه و تقسيم بندي فضاي غرفه
براي اينکه بتوان حداکثر بهره برداري را از فضاي غرفه نمود لازم است غرفه بر اساس نيازها و محدوديتها با نقشه دقيق و حساب شده اي تقسيم بندي گردد.
چگونگي تقسيم بندي غرفه مي تواند با توجه به نوع فعاليت واهداف شرکتها متفاوت باشد . فضاي غرفه
مي تواند به تعدادي و يا همه موارد زير تقسيم شود .

- فضاي نمايش کالاها
- فضاي بخش اطلاع رساني
- فضاي مذاکره و مشاوره
- فضاي نمايشهاي تصويري
- فضاي مبلمان اداري
- فضاي خدمات و پذيرايي
- فضاي انبار يا لوازم اضافي
- فضاي آموزش
بطور معمول فضاي غرفه ها را مي توان به چند بخش بدون در نظر گرفتن مساحت آنها تقسيم بندي نمود.
بخش اطلاعات
در اين بخش که معمولا در ابتداي غرفه است براي آشنايي و اطلاع رساني شرکتها با بازديدکنندگان مي باشد و از قسمتهاي مهم جهت جذب مخاطب و رسيدن به اهداف شرکتها مي باشد . در اين بخش ارايه بروش ورها و هداياي کوچک شرکتها و راهنمايي بازديدکنندگان و پاسخ به آنها در حد اطلاع رساني انجام مي پذيرد و
مي تواند بعنوان پيشاني شرکتها جهت نمايش شخصيت شرکت و جذب بازديد کننده عمل نمايد .