نکات مهم در طراحی تقویم‌ها

از مهمترين نظام فرهنگي انسان ها همانا داشتن دانش و فن و همچنين معنا بخشيدن به شيوه ثبت و نظام نگهداري حساب زمان و تاريخ رويداد ها بر پايه روز ( ?? ساعت ) ماه ( ?? ، ?? ، ?? روز )سال (?? ماه ) مي باشد . در تعريف ديگر مي توان گفت صورت محاسبات براي يک دوره خاص از حدود پنج هزار سال پيش ، ثبت روزها و ماه ها در بين ايرانيان باستان يکي از بخش مهم و حتي تخصصي دانش اين اقوام بوده است . کوچکترين گاه شمار “روز” يا “شبانه روز″ و بزگترين واحد گاه نامه ” سال ” مي باشد . واحد هاي کوچکتر از شبانه روز ،يعني ساعت و اجزاي آن ، جز در موارد اشاره به زمان دقيق رويداد خاص مانند طلوع و غرب خورشيد ، کاربردي در تقويم نگاري ندارد . همچنين از واحدهاي بزرگ تر از سال ، مانند ،دهه صده يا هزاره در تقويم نگاري استفاده نمي شود . در تقويم نگاري دو واحد زماني ديگر نيز کارايي دارد يکي هفته و ديگري ماه هفته به عنوان واحد زماني متشکل از هفت روز معمولا فاقد نام است . اما روزهاي هفتگانه آن هريک به نامي خوانده مي شود

ماه به عنوان واحد زماني متشکل از چند روز ، معمولا (??-??-?? ) روز ، داراي نام يا شماره است . روزهاي متعلق به هر ماه ، گاهي داراي نام بوده اند ، اما معمول ترين شيوه نمايش يک روز از يک ماه ،استفاده از شماره است . نام هاي ماه در بين ايرانيان قديم بدين صورت مرسوم بوده است : فروردينگان ، اردي بهشتگان ، خردادگان ،تيرگان ، مردادگان ، شهريور گان، مهرگان ، آبانگان ، آذرگان ، ديگان ،بهمنگان و اسفندگان . اضافه برنام روزهاي هفته ، شماره روز و شماره ماه يا نام ماه به نام يا شماره اي براي سال نيز نياز داريم . در طول تاريخ ونزد ملل مختلف ، سال وقوع رويداد به منزله مبدا ” گاه شماري ” پذيرفته شده اند که بعضي از مهم ترين آنها عبارت از : آفرينش جهان ، طوفان هاي بزرگ ، آغاز فرمانروايي ويا پادشاهي يک امپراتور ويا يک شاه ويا يک ملت در فتوحات بدست آمده . ” گاه شمار ” و گاهنامه ها ” در يک تقسيم بندي کلي به دو دسته تقسيم مي شوند : ?- حسابي ?- نجومي .در ” گاه شمار ” و ” گاهنامه ” هاي حسابي قواعد عددي قراردادي اهميت ويژه اي دارند ، هر چند از رويداد هاي نجومي تاثير پذيرفته باشند . در ” گاه شمار ” و ” گاهنامه ” نجومي رويداد هاي نجومي اهميت ويژه اي دارند ، هر چند قواعد عددي خاصي ابداع شده باشند

در ” گاه شمارها ” و گاهنامه ها ” معمولا يکي از جنبه هاي حسابي و نجومي، ديگري را تحت الشعاع قرارمي دهد در ” گاه شمار ” هاي جديد ايراني اين دو جنبه متوازن هستند

گاهنامه برحرکت هاي تناوبي اجرام آسماني استوارند . در گاهنامه هاي نجومي باز تاب اين حرکت به گونه اي واقعي است ،اما در گاهنامه نجومي قواعدي به کار مي روند که از رويداد هاي نجومي نيستند . حرکت هاي تناوبي مورد استفاده در ” گا ه شمار ” ها معمولا عبارت است ا ز : ?- حرکت دوراني زمين به دور محور خود ، يا حرکت وضعي زمين ،که موجب پيدايش شب و روز است وبه صورت حرکت ظاهري شبانه روزي خورشيد ، طلوع و غروب خورشد ، جلوه گر مي شود ومبناي تعريف “شب “و ” روز ” است.?- حرکت ماه به دور زمين ، که مبناي تعريف انواع ” ماه قمري ” با ” ماه مهي ” است ?-حرکت زمين به دور خورشيد . که به صورت حرکت ظاهري سالانه خورشيد جلوه گر مي شودو مبناي تعريف ” سال خورشيدي ” و همچنين ” ماه برجي ” است. طراحي و چاپ کاتالوگ

هر” گاه شمار ” چه بر پايه محاسبات ” نجومي ” باشد و چه بر پايه محاسبات ” عددي قراردادي” ، به تدوين يک دفتر يا تنظيم يک جدول ، با هر حجم ، منجر مي گردد که در آن گذشت زمان به صورت تعيين روز و ماه وسال جلوه گر مي شود . اين دفتر يا جدول ، ” گاهنامه ” يا ” تقويم ” است . در کتاب فوق سعي بر اين داريم تا به دور از موارد کليشه هاي گرافيک کهن بر مبناي چيدمان مربع شکل تقويم ها و جدا کردن تصوير از کادر چيدمان تقويمي ، تلفيقي داشته باشيم از تصاوير اجرايي و متون نوشتاري به گونه اي که ايام درج شده بر روي تقويم از متن تصويري جدا نبوده بلکه خود ساختاري از متن تصوير باشد

 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون