بخش مذاکره و مشاوره غرفه

این بخش نقش مهمی در بازاریابی و فروش کالا و خدمات ورساندن مشتري به مرز آمادگی جهت فروش و انعقاد قرارداد دارد . در این بخش قابیلت هاي محصول ، توانمندي شرکت و توضیحات کامل توسط گروه و یا فرد مذاکره در اختیار مشتري قر ار می گیرد و مذاکره اولیه ، توافق نامه و احیانا امضائ پیش قرارداد و اهداي هدایاي شرکت و کاتولوگ هاي تخصصی انجام خواهد پذیرفت . طراحی این بخش می تواند متفاوت و با الهام از اتاق جلسات و مذاکرات شرکت و داراي امکانات مناسب و راحت باشد. دراین بخش اگر فضا، وسعت لازم را داشته باشد می توان بخشی را جهت پذیرایی مهمانان خاص و براي انقعاد نهایی قرارداد تدارك نمود . طراحی غرفه

بخش پشتیبانی
بخش پشتیبانی شامل دو ناحیه می باشد
- ناحیه قابل رویت : شامل مبلمان اداري و بخش پذیرایی مدعوین و بازدیدکنندگان می باشد
- ناحیه غیر قابل رویت : شامل فضاي نگه داري تجهیزات و لوازم اضافی ، فضاي آبدارخانه ، فضاي استراحت و. . .
این بخش با توجه به وسعت غرفه و امکانات شرکتها متفاوت خواهد بود و طراحی واحد هاي آن می تواند در صورت بزرگ بودن بصورت مجزا و مستقل انجام پذیرد .

بخش آموزش
این بخش با توجه به اهمیت بحث آموزش و استفاده بهینه از بعد تبلیغات و شناساندن شرکت و محصولات آن ، در صورت داشتن فضاي کافی ، محلی را در غرفه به این امر اختصاص می دهند و در آنجا علاوه بر معرفی شرکت ، طرز کار و روشهاي اجرایی و تخصصی مربوطه و یا نحوه ارایه خدمات را رایگان آموزش می دهند .