انتخاب پیمانکار ساخت

در بسیاري از مواقع پیمانکاران ساخت را طراحان با توجه به شناخت از توانمندي اجراي طرح مورد نظر معرفی می کنند و نظارت بر کار را به عهده دارند . در هر صورت مدیر غرفه یا مسول نمایشگاه با توجه به داشتن مسئولیت نهایی کار باید اطمینان حاصل نماید که:
- پیمانکار مورد تایید سازمان برگزار کننده می باشد ، و تاکنون اجراي موفق داشته است یا خیر
- کارساخت غرفه در خارج از نمایشگاه انجام و سپس در نمایشگاه اسمبل میگردد یا عملیات ساخت و ساز در نمایشگاه انجام خواهد پذیرفت .
- چگونه می تواند بر پیشرفت کار و رسیدن به خواسته هاي شرکت نظارت نماید
- پیمانکار به اندازه کافی زمان براي ساخت غرفه دارد ( کارهاي متعدد نداشته باشد)
- پیمانکا ر تا چه حد براي ساخت به پیمانکاران دیگر متکی است و کیفیت کار آنان تا چه حد است. طراحی غرفه