طراحی کارت ویزیت لمینت برجسته

در طراحی کارت ویزیت لمینت برجسته باید به چند اصل ساده توجه شود:
– طرح فایل ها باید به صورت مستطیل شکل و بدون دورگردی برای چاپ ارسال شوند، پس از چاپ و در هنگام دایکات، سفارش شما دورگرد خواهد شد.
– در تمامی کارت های که دایکات شده و دورگرد می شوند، باید تمامی نوشته ها 5 میلیمتر داخل تر باشند تا حاشیه ی امن برش رعایت شود.
– از به کار بردن یووی (برجستگی) در لبه های کار جدا بپرهیزید. در صورت وجود یووی در حاشیه برش مسئولیت کنده شدن برجستگی ها پس از چاپ به عهده ی مشتری می باشد.
– برای طراحی کارت لمینت برجسته 4 فایل باید تحویل گرفته شود. دو فایل مربوط به پشت و روی کارت، و دو فایل مربوط به برجستگی کارت.
– در فایل های برجستگی زمینه را سفید و قسمت های برجسته را مشکی ( تنها با K=100 ) طراحی کنید. هر نقطه ای که در فایل برجستگی سیاه باشد، یووی خواهد خورد. در طراحی فایل برجستگی حتما دقت کنید.
– فایل های یووی با ضخامت کمتر از 2 پیکسل، در دستگاه خوانده نشده و برجسته نخواهد شد.
– نسبت به همخوانی فایل طراحی کارت ویزیت لمینت برجسته با فایل برجستگی توجه کنید. در صورت عدم همخوانی دو فایل مسئولیت به عهده ی مشتری می باشد. چاپ کاتالوگ
– فایل های طراحی خود را به گونه ای نامگذاری کنید که فایل طراحی کارت ویزیت لمینت برحسته و فایل برجستگی کارت شما از روی اسم مشخص باشد.
– دو روی فایل چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته و دو روی فایل یووی را مشخص کنید.
منبع: اشل پرینت