معنای غرفه و ویژگیهای آن

غرفه در معنی ، ترکیبی احاطه کننده براي محل نمایش یا مکانی براي فروش کالا و ارایه خدمات است .
غرفه ، اصولا الگویی از کار شرکت کننده است هر چه استادانه تر در طراحی غرفه و چیدمان عمل گردد به همان نسبت واقعیت شرکت بهتر انعکاس می یابد و باید به شکلی طراحی ، ساخته ، چیدمان و اداره گردد که به مثابه یک ویترین ، فلسفه وجودي و موضوع فعالیت شرکت را به نمایش بگذارد .
بطور خلاصه می توان عنوان نمود یک غرفه نمایشی باید داراي ویژگیهاي زیر باشد:
1- داراي جذابیت لازم
2- هماهنگ با نوع کالاهاي نمایشی
3- وضعیت مکانی مناسب
4- قابل درك بودن پیام طراح براي بیننده
5- طراحی مناسب با کالاهاي قابل ارایه