تعریف بروشور

بروشور طراحي کاتالوگ يک کالايست جهت اطلاع رساني که ارائه اطلاعاتي مربوط به کالا ، خدمات يا رخ داد اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و يا فرهنگي مي باشد
و همينطور اين کالا نشريه اي است که باتوجه به مقدارو تعداد محتواي بروشور مي تواند در يک يا چند صفحه ، تک رنگ ، دورنگ يا چهار رنگ البته با استفاده از متن عکس و گرافيک چاپ مي شود .
برو شورها معمولا رايگان در دسترس قرار مي گيرند و به همين علت اگر طراحي و چاپ کاتالوگ از ساختار گرافيکي و اطلاع رساني خوبي و مناسبي بر خوردار باشد براي زمان بيشتري نزد مخاطب مي ماند .
.
- انواع بروشور
- تک برگي
- دوبرگي (دولتي )
- آکاردئوني و چند برگي مفتولي يا سيمي
- فانتزي