درباره تاریخچه نمایشگاه

در اغلب کشورهاي جهان از ديرباز انواع نمايشگاهها برگزار مي شود. تاريخ پيشينه نمايشگاهها با تاريخ تجارت و داد و ستد بشر پيوند دارد. اگر بخواهيم تاريخچه برپايي نمايشگاهها را بررسي کنيم بايد به شهر آتن به عنوان مرکز تجارت دنيا و محل برگزاري نمايشگاههاي بزرگ کالاهاي تجاري ممالک مختلف از ديرباز اشاره کرد. بازار هاي مکاره از 6000 سال پيش وجود داشته است همچنين فنيقي ها به عنوان بزرگترين تجار زمان خود نخستين نمايشگاهها را در 2800 سال قبل از ميلاد برپا کردند.فنيقي ها کالاهاي مختلف خود را به وسيله کشتي به سرزمين هاي ديگر مي برند و در آنجا به نمايش مي گذاشتند .نمايشگاهها با تحولات دوران رنسانس و انقلاب صنعتي به تدريج تکامل يافته و به صورت رويدادهاي فصلي، محلي، منطقه اي ، بين قاره اي و جهاني خودنمايي کرد. روز بروز بر دامنه فعاليت نمايشگاهها افزوده تا کم کم نمايشگاههاي جهاني شکل گرفت. اولين نمايشگاه جهاني در سال 1145 ميلادي در شهر لايپزيک آلمان بر پا شد همچنين در سال 1830 نمايشگاه جهاني در شهر پاريس برگزار شد که از کشورهاي مختلف چهار گوشه جهان در آن شرکت کردند و در اين نمايشگاه مهندس ايفل باپرچ (برج مهم ايفل) را در وسط نمايشگاه به عنوان نمايش قدرت و پيشترفت صنعتي فرانسه به جهانيان معرفي کرد. از مهمترين نمايشگاههاي جهاني در سال 1798 ميلادي در شهر پاريس در کنار رودخانه سن فرانسه نمايشگاهي برپا شد که اين نمايشگاه تبديل به جشني بزرگ شده بود. محل برگزاري نمايشگاه جايي انتخاب شده بود که ناپلئون پس از بازگشت از ايتاليا پيروزي خود را جشن گرفته بود . فرانسه سعي داشت به جهانيان نشان دهد که شکست هاي گذشته را جبران کرده است و رو به پيشترفت دارد اين نمايشگاه کاربردي سياسي نمايشگاهها را به خوبي نشان مي دهد.در سال 1879 ميلادي در شهر سيدني استراليا و در سال 1880 ميلادي در شهر ملبورن نمايشگاه جهاني برپا شد. در آن زمان از عمر شهر ملبورن فقط پنجاه سال گذشته بود. از اين دو نمايشگاه 4 ميليون نفر ديدن کردند که براي کشور جواني مانند استراليا رقمي بسيار موفقيت آميز بود. برپائي اين دو نمايشگاه باعث شد که قاره استراليا به جهانيان معرفي شود و اين کاربرد تبليغي نمايشگاهها را نشان مي دهد. غرفه سازي نمايشگاهي
در سال هاي ديگر نمايشگاههاي متعدد ديگري نيز بر پا شدند که از جمله آنان مي توان به نمايشگاه جهاني در کشور آمريکا، انگليس ، ژاپن و غيره ... اشاره کرد.