ضعف شرکتهای نجار غرفه ساز

براي درک ضعف اين شرکتها به تحقيق نا محسوسي که بين 5 شرکت پر تبليغ از اين دست پرداختيم بسنده مي کنيم:
عدم داشتن طراح زبده صنعتي:
طراح زبده کسي است که نگاه صنعتي به طرح داشته باشد ايده دهنده باشد نه اينکه کپي کننده طراح خوب مسلط به يکي از نرم افزارهاي سه بعدي ساز مثل مايا يا تري دي مکس با خروجي نور 90% مشابه واقعيت است. 
يعني نور پردازي در تري دي مکس را با موتور هاي نور وي -ري يا منتال ري يا فراي رندر يا فاينال رندر مي شناسد و نور محيط قبل از خروجي سه بعدي را جوري طراحي مي کند که شما و مديران نا آشناي صنعت بتوانند تا 90% مشابه واقعيت غرفه سازي نمايشگاهي خود را قبل از ساخت ببينند
ديدن نماهاي غرفه و جايگيري دقيق و اندازه دقيق مهندسي سازه در نماهاي مختلف به مديران کمک مي کند تا براي مهندسي فروش و سياست هاي فروش و جذب مشتري برنامه ريزي دقيق کنند!