نکات موردتوجه در زمان برگزاری نمایشگاه

1- غرفه آرايي زيبا و کامل باشد.
2- ايستادن پرسنل در جاهاي مشخص شده از قبل (بهترين پرسنل فروش در نمايشگاه حاضر باشند).
3- با تبسم پذيراي مراجعه کنندگان بوده و با جديت همراه با آرامش پاسخگو باشند.
4- کارشناسان آماده پاسخگويي هاي تخصصي باشند.
5- نيروها به هيچ عنوان در غرفه چيزي مثل آدامس يا تخمه نخورند.
6- کشيدن سيگار مطلقا انجام نپذيرد. طراحي غرفه
7- توجه به آرامش قسمت VIP (عدم تردد و عدم ادغام مهمانان)
8- پذيرايي به صورت مختصر صورت گيرد.
9- پشت کانترهاي اطلاع رساني هيچگاه خالي نباشد.
10- وسايل اطلاع رساني به موقع و صحيح دراختيار مراجعه کنندگان قرار گيرد.
11- اهداء هديه ها با برنامه ريزي قبلي صورت گيرد.
12- پرشدن فرمهاي مربوط به مراجعه کنندگان
13- هيچ سئوالي بدون پاسخ نماند و در صورت نياز بعد از نمايشگاه پاسخ آنها اعلام يا ارسال گردد.
14- از اتلاف وقت هنگام شلوغي براي آناني که نتيجه اي ندارند جلوگيري به عمل آيد.
15- در هنگام ازدياد مراجعه کنندگان، مخاطبان با اعمال مديريت تقسيم بندي و پاسخگويي شوند.
16- آراستگي ظاهر حتما حفظ شود و دوستان داخل غرفه نهايت احترام را به همديگر بگذارند.
17- در حوزه بازرگاني به شبکه هاي توزيع اهميت بيشتري داده شود.
18- تمامي پرسنل جهت دريافت هرگونه اطلاعاتي از مراجعه کنندگان و نمايشگاه در مورد کالاي رقبا و بازار آنها آماده باشند و به شکايات يا نواقص احتمالي سازمان و رقبا که از سوي بازديد کنندگان مطرح مي شود توجه خاص کنند
19- تهيه گزارش روزانه از ارتباط و برداشتها
20- جمع آوري کليه اوراق ثبت شده در پايان روز و خروج آنها از غرفه. 

منبع: کيامهر

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون