مقدمه طراحی غرفه

دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه همه جانبه، نيازمند پيروي از الگوها ي مناسب توسعه اقتصادي مي باشد . تجربه کشورها ، علي الخصوص شرق آسيا، بيانگر اين موضوع است که اين کشورها از الگوي توسعه صادرات به نحو درست بهره برداري کرده اند تا به رشد اقتصادي بالا و پايدار دست يافته اند. طراحي غرفه
براي کشور ما که اقتصاد آن همواره به لحاظ کسب درآمدهاي ارزي به توليد و صادرات نفت وابسته بوده است و با توجه به نوسانات قيمت نفت در دو برنامه گذشته و ميزان ذخاير نفتي و توانايي صدور آن براي کشور، سياست جايگزيني صادرات غيرنفتي جهت تامين ارز مورد نياز کشور يعني صنايع داخلي را تشويق به توليد کالاهاي وارداتي و صدو ر ديگر کالاها به کشورها بيش از هر زمان ديگري مورد توجه قرار گرفته است. در اين راستا هر آنچه که بتواند به توسعه صادرات غيرنفتي کمک کند ميبايست مدنظر سياستگذاران، برنامه ريزان و فعالان اقتصادي قرار گيرد . يکي از ابزارهاي مهم براي رونق بخشيدن به صادرات و انج ام فعاليت موثر در تبليغات و بازاريابي کالاها و خدمات، نمايشگاهها مي باشند و از ارکان اصلي هر نمايشگاهي ، غرفه شرکت کنندگان جهت ارايه ونمايش کالا و خدمات مي باشد . ساخت و آرايش غرفه از ابزارهاي موثر تبليغات بوده و اهميت آن در حدي است که در کشور هاي صنعتي با مديريت مستقل در ارايه کالا و خدمات عمل مي نمايند امروزه در صنعت نمايشگاهي غرفه داران به اين باور رسيده اند که براي داشتن نمايشي موفق، نياز به جذب و درگير نمودن بازديدکنندگان از غرفه مي باشد و مي توان بيان نمود که غرفه در نمايشگاه بمنزله کارت شناسايي يک شرکت و غرفه داراست. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون