کاتـــالـــوگ

اگر بخواهيم طراحي کاتالوگ را به دو دسته تقسيم کنيم مي توان به اين روش تقسيم بندي کرد:
تبليغاتي ( طراحي کاتالوگ ) که وظيفه و اساس آن معرفي کردن وترويج دادن هدفهاي سازمان يا کار خانه سفارش دهنده مي باشد -
اطلاع رساني راهنما و مشخصات و شرايط استفاده کردن از اماکن ، کالايا خد مات ارائه شده است -
و همينطور کاتالوگ ، طراحي کاتالوگ به دليل بر خوردار بودن از فضاي بيشتر براي ارائه اطلاعات سفارش دهنده مي تواند شامل اطلاعات ريز تري باشد
کاتالوگ ( طراحي و چاپ کاتالوگ ) يعني کالانما، کارنما، يعني دفتر راهنماي کالاها و فعاليت ها و مشاغل گوناگون يعني فهرست نامه و صورت کالاها و خدمات يعني اطلاعات ارائه شده جزئي و ريزتر که حاوي شرح کاتالوگ ، طراحي کاتالوگ مختصات و ظرايف موضوع و کالاهاي مورد نظرمي باشد ، طراحي کاتالوگ ، کاتالوگ در واقع راهنماي کالا و کالانامه به حساب مي آيد و حاوي فهرست کالاهاي توليدي توسط يک موسسه و کارخانه است و مي تواند حاوي معرفي شغل ها و موسسه هاي خدماتي، اجتماعي و فرهنگي نيز مي باشد
قابل ذکر است در يک کاتالوگ صنعتي ، طراحي کاتالوگ نام هر کالا، مدل، شماره يا شکل و تصوير مشخصات فني و توضيحات ، ضرورت دارد و خريدار رادر اين راستا راهنمايي و کمک مي کند
بعضي از طراحي کاتالوگ ، کاتالوگها براي سفارش دادن خريد در دسترس مردم قرار داده مي شوند تا اجناس مورد نياز خود را مطابق ليست کاتالوگ ، طراحي کاتالوگ از فروشگاههاي مورد نظر درخواست و خريداري کنند

قطع کاتالوگ
قطع مثل بروشور و کتاب تنوع دارد و براي سهولت مخاطبان در انتخاب کالا و خدمات برخي ساده، برخي نيز لوکس مي باشد و بايد به شيوه اي طراحي ، طراحي کاتالوگ شود که سريعا اطلاعات لازم ، طراحي کاتالوگ را در اختيار مخاطب قرار دهد