بخش اطلاعات غرفه

در این بخش که معمولا در ابتداي غرفه است براي آشنایی و اطلاع رسانی شرکتها با بازدیدکنندگان می باشد و از قسمتهاي مهم جهت جذب مخاطب و رسیدن به اهداف شرکتها می باشد . در این بخش ارایه بروش ورها و هدایاي کوچک شرکتها و راهنمایی بازدیدکنندگان و پاسخ به آنها در حد اطلاع رسانی انجام می پذیرد و می تواند بعنوان پیشانی شرکتها جهت نمایش شخصیت شرکت و جذب بازدید کننده عمل نماید .

بخش نمایش
فضاي نمایش از ارکان اصلی غرفه محسوب می گردد دراین بخش ارایه خدمات ، کالا ویا ماکت محصول انجام می پذیرد در این قسمت ارتباط مسئول غرفه و یا کارشناسان بخش فروش و فنی با بازدیدکنندگان و خریداران برقرار می گردد . بازدیدکننده از نزدیک با محصول و اهداف حضور شرکت آشنا شده و نحوه تعاملات بعدي پایه گذاري خواهد شد.
دراین بخش نحوه کار ماشین آلات را نیز میتوان نمایش داد و اطلاعات تخصصی تر را در اختیار مشتري قرارداد . در صورت عدم وجود فضا جهت بخش مذاکره و مشاوره تمام مراحل انجام کار در این بخش انجام خواهد پذیرفت . با طراحی غرفه مناسب ، فضاي نمایش تصویري در این بخش قابل اجرا خواهد بود .