مقدمه طراحی غرفه

دستیابی به رشد اقتصادي پایدار و توسعه همه جانبه، نیازمند پیروي از الگوها ي مناسب توسعه اقتصادي می باشد . تجربه کشورها ، علی الخصوص شرق آسیا، بیانگر این موضوع است که این کشورها از الگوي توسعه صادرات به نحو درست بهره برداري کرده اند تا به رشد اقتصادي بالا و پایدار دست یافته اند. طراحی غرفه
براي کشور ما که اقتصاد آن همواره به لحاظ کسب درآمدهاي ارزي به تولید و صادرات نفت وابسته بوده است و با توجه به نوسانات قیمت نفت در دو برنامه گذشته و میزان ذخایر نفتی و توانایی صدور آن براي کشور، سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی جهت تامین ارز مورد نیاز کشور یعنی صنایع داخلی را تشویق به تولید کالاهاي وارداتی و صدو ر دیگر کالاها به کشورها بیش از هر زمان دیگري مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا هر آنچه که بتواند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند میبایست مدنظر سیاستگذاران، برنامه ریزان و فعالان اقتصادي قرار گیرد . یکی از ابزارهاي مهم براي رونق بخشیدن به صادرات و انج ام فعالیت موثر در تبلیغات و بازاریابی کالاها و خدمات، نمایشگاهها می باشند و از ارکان اصلی هر نمایشگاهی ، غرفه شرکت کنندگان جهت ارایه ونمایش کالا و خدمات می باشد . ساخت و آرایش غرفه از ابزارهاي موثر تبلیغات بوده و اهمیت آن در حدي است که در کشور هاي صنعتی با مدیریت مستقل در ارایه کالا و خدمات عمل می نمایند امروزه در صنعت نمایشگاهی غرفه داران به این باور رسیده اند که براي داشتن نمایشی موفق، نیاز به جذب و درگیر نمودن بازدیدکنندگان از غرفه می باشد و می توان بیان نمود که غرفه در نمایشگاه بمنزله کارت شناسایی یک شرکت و غرفه داراست.