نقش كاركنان غرفه های نمایشگاه در موفقیت شركتها

همه ساله در ایران و جهان نمایشگاههای بزرگ بازرگانی داخلی و بین المللی برگزار می شود. بسیاری از شركتها نیز در این نمایشگاهها با هدف وبی هدف شركت می كنند. هر دو گروه این شركتها، البته ، دوست دارند حضوری موفق در نمایشگاه داشته باشند. آنها كه با هدف در نمایشگاههای بازرگانی حضور می یابند، تاحد زیادی موفق می شوند. اما آنچه كه می توان با قاطعیت ادعا كرد این است كه بسیاری از شركتهایی كه در نمایشگاههای بازرگانی حاضر می شوند "به خصوص شركتهای ایرانی " از اهمیت و نقش حضور مناسب كاركنان غرفه ها غافل می مانند.
آیا به راستی در زمانی كه می گویند "مشتری ، سلطان است " می توان به موفقیت حضور شركت در نمایشگاه امیدوار بود؟
به امید برجسته تر شدن نقش كاركنان غرفه ها در موفقیت حضور نمایشگاهی شركتها به ویژه برای صادركنندگان كشور، به ذكر چند نكته مهم و مفیددر رابطه با كاركنان غرفه می پردازم . ساخت غرفه

هر غرفه باید یك مدیر یا سرپرست داشته باشد. به علاوه وجود یك مترجم ، كارشناس فنی فروش و یك كارگر كه همگی از ظاهر و برخورد مناسبی برخوردار باشند نیز در غرفه ضرورت دارد. البته هریك از این افراد باید آموزشهای لازم را درمورد فعالیتهای نمایشگاهی دیده و نسبت به اهداف شركت در نمایشگاه نیز توجیه شده باشند. افراد مزبور علاوه بر لزوم داشتن حوصله كافی ، انگیزه و تعهدی قوی ، باید در مجموع از اطلاعات عمومی ،اجتماعی ، فنی و بازاریابی كافی برخوردار باشند.