اهداف شرکت در نمایشگاه چیست

اهداف شرکت در نمایشگاه:
1- تثبیت حضور در بازار
2-حفظ مشتریان قدیم
3-حفظ و ارتقاء فروش محصولات بازرگانی
4-ارتقاء اعتبار برند
5-معرفی فعالیتهای آینده بخش بازرگانی
6-شناسایی مشتریان بالفعل در صنعت مرتبط
7-معرفی محصولات و خدمات جدید
8-شناسایی مشتریان بالقوه در صنعت مرتبط
9-امضاء قراردادهای فروش
10-ایجاد بستری مناسب جهت ارتباط با سیستمهای دولتی مربوطه
11-شناخت رقبای خارجی و تکنولوژی ها و محصولات جدید دیگر رقبا
12-بررسی و شناخت رقبا
باید درنظر بگیریم:
- در این نمایشگاه جایگاه خود را در نظر سیستم دولتی ارتقاءخواهیم داد
- چگونه می خواهیم تکنولوژی و محصولات یا خدمات خود را معرفی کنیم
- کلیه وسایل اطلاع رسانی در دسترس باشد و رسانه ها پاسخ گوی نیاز مراجعین باشد
- نیاز به برنامه ریزی جهت پاسخ گویی به مراجعین و وجود متخصصین آموزش دیده در غرفه داریم
- چه محصولات دیگر یا خدماتی می خواهد معرفی شود؟
- وضعیت ما در مقابل رقبای حاضر در نمایشگاه چگونه است؟
- رقبای احتمالی در هر حوزه ها بازرگانی، تکنولوژی و ... کدامند و آنها را ارزیابی کنیم
- ارتباط تنگاتنگ با زنجیره های تولید تا مصرف در آینده مورد نیاز ماست. طراحی غرفه
- نیاز به فراهم آمدن امکان توسعه راهکارهای اقتصادی و افزایش سطح تولید و ارتباط یکی از اهداف اصلی ماست
- بالا بردن سطح دانش فنی و آگاهی همچنین به روز بودن اطلاعات بازار در نمایشگاه میسر می باشد
- ارتقاء و انتقال تکنولوژی چگونه صورت بگیرد
- کاهش هزینه های بازاریابی و بستر مناسب برای در نظر گرفتن مبارزات تبلیغاتی با توجه به نمایشگاه امکان پذیر است.
منبع: کیامهر