نکات موردتوجه در زمان برگزاری نمایشگاه

1- غرفه آرایی زیبا و کامل باشد.
2- ایستادن پرسنل در جاهای مشخص شده از قبل (بهترین پرسنل فروش در نمایشگاه حاضر باشند).
3- با تبسم پذیرای مراجعه کنندگان بوده و با جدیت همراه با آرامش پاسخگو باشند.
4- کارشناسان آماده پاسخگویی های تخصصی باشند.
5- نیروها به هیچ عنوان در غرفه چیزی مثل آدامس یا تخمه نخورند.
6- کشیدن سیگار مطلقا انجام نپذیرد. طراحی غرفه
7- توجه به آرامش قسمت VIP (عدم تردد و عدم ادغام مهمانان)
8- پذیرایی به صورت مختصر صورت گیرد.
9- پشت کانترهای اطلاع رسانی هیچگاه خالی نباشد.
10- وسایل اطلاع رسانی به موقع و صحیح دراختیار مراجعه کنندگان قرار گیرد.
11- اهداء هدیه ها با برنامه ریزی قبلی صورت گیرد.
12- پرشدن فرمهای مربوط به مراجعه کنندگان
13- هیچ سئوالی بدون پاسخ نماند و در صورت نیاز بعد از نمایشگاه پاسخ آنها اعلام یا ارسال گردد.
14- از اتلاف وقت هنگام شلوغی برای آنانی که نتیجه ای ندارند جلوگیری به عمل آید.
15- در هنگام ازدیاد مراجعه کنندگان، مخاطبان با اعمال مدیریت تقسیم بندی و پاسخگویی شوند.
16- آراستگی ظاهر حتما حفظ شود و دوستان داخل غرفه نهایت احترام را به همدیگر بگذارند.
17- در حوزه بازرگانی به شبکه های توزیع اهمیت بیشتری داده شود.
18- تمامی پرسنل جهت دریافت هرگونه اطلاعاتی از مراجعه کنندگان و نمایشگاه در مورد کالای رقبا و بازار آنها آماده باشند و به شکایات یا نواقص احتمالی سازمان و رقبا که از سوی بازدید کنندگان مطرح می شود توجه خاص کنند
19- تهیه گزارش روزانه از ارتباط و برداشتها
20- جمع آوری کلیه اوراق ثبت شده در پایان روز و خروج آنها از غرفه. 

منبع: کیامهر