‌دکوراسیون‌بوتیک‌ مدرن

دکوراسيون‌داخلي‌بوتيک در دنياي امروز هنر يک عامل مهم است که ريشه در خلاقيت انسان سرچشمه ميگيرد.اکثر مردم مي پندارن که اين مسئله امر زياد مهمي نيست اما از عوامل مهمي است که در منزل و مکان اداري ؛ تجاري تاثير در روحيه انسان دارد.يک طراح معمار در درجه اول محيط را مورد بررسي قرار مي دهد که موقعيت آن در چه مرحله ايي است مي توان در پاساژ يا در خيابان باشد.اينکه در چه موقعيت قرار دارد از نکته قابل اهميت است.رنگ در دکوراسيون‌بوتيک‌مدرن از عوامل مهم است .رنگ سفيد مهمولا در تمامي دکوراسيون به کار مي رود.در دکوراسيون کلاسيک مدرن کم و بيش در صنعتي به کار مي رود.از مزاياي قابل استفاده رنگ سفيد 1) خنثي بودن اين رنگ و قابل ادغام با تمامي رنگ ها مي باشد.2)از لحاظ روحي تاثير گذار است زيرا سمبل آرامش و خلوص پاکي مي باشد.3)رنگ سفيد در وسعت محيط مغازه بوتيک تاثير گذار است.زيرا مي توان آن را بزرگ تر از آن چيزي که هست جلوه بدهد. دکوراسيون فروشگاه
در دکوراسيون‌داخلي‌بوتيک بايد تمامي جوانب را مد نظر گرفت.نورپردازي در دکوراسيون از عواملي است که مورد تاييد قرار ميگيرد ؛ البته قرار گيري پلان مورد نظر با توجه به موقعيت نور طبيعي آن تاثير گذار مي باشد.در صورت کمبود نور طبيعي بايد با مديريت صحيح يک نورپردازي مناسب انجام شود.يک دکوراسيون ايده آل بايد نورپردازي کاملا صحيح انجام شده باشد تمامي محيط بوتيک مي بايست روشن باشد که مشتري در خريد خود دقت لازم را به عمل آورد و چيدمان طوري طراحي شود که ديد کامل به تمامي اجناس را داشته باشد همچنين گردش مشتري در مغازه بايد به صورت راحت و مستقيم باشدگردش آن طوري طراحي نشود که مشتري به نقطه کور و بنبست نرسد.و اگر مغازه بوتيک مورد نظر کوچک محدود بود در چيدمان آن بايد دقت لازم را به عمل آورد .زيرا هم طراحي در آن محدود تر مي شوداما يک طراحي مجرب مي تواند حتي در يک مغازه کوچک بهترين طراحي ممکن را به عمل آورد.
پاياتک 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون