رنگ غرفه

رنگ
رنگها از عوامل مهم جذب مخاطب هستند و در خاطره ها باقي مي مانند . وسايل و تجهيزات و مبلمان و لوازم بکار گرفته شده در غرفه بايد داراي رنگ و کيفيت ظاهري مناسب باشند . استفاده از رنگهاي مختلف درغرفه و چيدمان کالا بايد همخواني لازم را با يکديگر و با موضوع اصلي نمايش غرفه داشته باشند . دراستفاده از رنگها بايد خصوصيات فرهنگي محل نمايش و تاثير رواني آنها در روي بازديدکنندکان و افراد غرفه را در نظر داشت. طراحي غرفه

استفاده از رنگهاي گرم و شاد در غرفه جلب
توجه بيشتري مي نمايد اما در نمايش کالا تطابق رنگ با نوع کالا اثر بخش تر خواهد بود براي مثال استفاده از رنگ قرمز براي کالاهاي گرما زا و رنگ آبي براي کالاهاي سرما آفرين سفارش مي شود . 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون