استانداردهاي طراحي مجتمع هاي تجاري

استانداردهاي طراحي مجتمع هاي تجاري ارتفاع طبقات ارتفاع طبقات در مورد واحدهاي بزرگ 5-4 متر و در مورد واحدهاي كوچك 3 متر و بستگي به نوع سرويس ها دارد. ارتفاع طبقات براي مشتريان باز دارنده بوده و براي كارمندان خسته كننده است.مغازه ها بر نور طبيعي متكي نيستند بلكه نور مصنوعي همراه با تهويه مكانيكي در آنها تامين مي شود. ارتفاع طبقه از مبداء تراز زمين 5-5/4 و در فوقاني ترين طبقه 75/4-3 است. واحدهاي فروشگاههاي بزرگ 2/0، 00/2 مساحت كف را ممكن است براي كمد و پيشخوان به كاربرد و بقيه مساحت در 10 مترمربع براي هر 15 نفر تخصيص داده شده است. دربهاي ورود در ساختماني كه مساحت مفيد كف آن بيش از cm21500 است تمامي حياط ها بايد داراي ورودي خروجي باشند و ورودي و خروجي بايد حتي الامكان از يكديگر دور باشند. وروديها و گذرگاهها: حداقل ارتفاع و عرض ورودي در طبقه همكف mm3700 است. دسترسي به لوازم آتش خاموش كني بايد مهيا باشد. دايره گردش براي اين لوازم m17 است. جاده ها بايد ظرفيت بار 1/10 تن داشته باشند. حداكثر فاصله هر نقطه از وروردي بايد m25 باشد. در طبقه همكف عرض خروجي ها و گذرگاههاي اصلي مشتريان بايد200 نفر اول mm1070 و براي هر mm15 به عرض قبلي اضافه مي شود. هرگاه 2 خروجي وجود داشته باشد عرض هر كدام از آنها بايد همه اعضاي مشغول در فروشگاه كافي باشد. لازمست درب هاي خارجي به بيرون باز شوند، نبايد از دربهاي كشويي استفاده شود.ورودي پاساژ تقريبا 5/3 متر ارتفاع و پهنا دارد. اگر خروجي پياده به حياط باز مي شوند قسمت فروش تقريبا 80 سانتي متر پهنا لازم دارد. خروجي ها به حياط هنگامي به حساب مي آيند كه ورودي يا گذرگاه به پهناي تقريبا 4 متر و يا دو پاساژ هر كدام 5/3 متر پهنا داشته باشند. پهناي خروجي 5/1 متر و در زيرزمين 1/1 متر باشد. دربهاي خروج پهناي مجموع تمام دربها تخليه هر 100 مترمربع يا قسمتي از مساحت طبقه، مساوي با 30/0 متر پهناي خالص است، در طبقه فوقاني پهناي حداقل در مساوي با پهناي پلكان است. پهناي درها به قرار زير است: تا 500 نفر معادل 1متر براي هر 120 نفر تا 1000 نفر معادل 1 متر براي هر 150 نفر بالاي 1000 نفر معادل 1متر براي هر 200 نفر پهناي كريدور و دربها تقريبا 5/1 متر است. ظرفيت كريدور حد شرايط رفت و آمد عبارت از p/m3/0 است. p/m به معني نفر بر متر مربع مي باشد. در شرايط تراكم بيشتر جمعيت، افراد هميشه قادر نيستند با سرعت طبيعي خود راه بروند و حتي نمي توانند از افرادي كه آهسته تر راه مي روند سبقت بگيرند. پيشينه تراكم جمعيت قابل قبول براي طراحي محوطه هاي سيركولاسيون مردم p/m 4/1 است. تحت اين تراكم جمعيت بيشتر افراد آهسته تر از سرعت طبيعي خود راه روند و اندكي احساس ناراحتي مي كنند. براي مسافت هاي كوتاه در طول مسير، تا حدود m3000، تراكم بيشتر براي جمعيت مجاز است. اما به شرطي كه در پيش و بعد از اين مسافت پر تراكم (مانع) فضاهاي بازتر با عرض بيشتر وجود داشته باشد. در مورد كريدور است. در گذرگاههاي باريكتر 2 نفر نمي توانند از يكديگر سبقت بگيرند. حداقل عرض پيشنهادي براي گذرگاه اصلي عبارت از 98/1 متر و براي گذرگاه فرعي 99/0 متر است. ارتفاع پيشخوان عموما 92 سانتي متر است. مردن يا ضريب سيستم بر حسب نوع قفسه بندي فرشگاه متغير است. پلكانها در ديوارهاي خارجي يا خروجي به بيرون, از هر قسمت طبقه بالا تقريبا دو رشته پله كه يكي از آنها در فاصله 25 متري لازم مي باشد. دکوراسيون فروشگاه