تعریف بروشور

بروشور طراحی کاتالوگ یک کالایست جهت اطلاع رسانی که ارائه اطلاعاتی مربوط به کالا ، خدمات یا رخ داد اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و یا فرهنگی می باشد
و همینطور این کالا نشریه ای است که باتوجه به مقدارو تعداد محتوای بروشور می تواند در یک یا چند صفحه ، تک رنگ ، دورنگ یا چهار رنگ البته با استفاده از متن عکس و گرافیک چاپ می شود .
برو شورها معمولا رایگان در دسترس قرار می گیرند و به همین علت اگر طراحی و چاپ کاتالوگ از ساختار گرافیکی و اطلاع رسانی خوبی و مناسبی بر خوردار باشد برای زمان بیشتری نزد مخاطب می ماند .
.
- انواع بروشور
- تک برگی
- دوبرگی (دولتی )
- آکاردئونی و چند برگی مفتولی یا سیمی
- فانتزی