فعاليتهاي تبليغاتي قبل و زمان برگزاري نمايشگاه

تبليغات سلاح محرمانة يك مدير باتجربه نمايشگاه است. زيرا وقتي به طورصحيح انجام مي شود مي تواند بسيار مفيد باشد. اين دو مورد را در نظر بگيريد: 1) هرنمايشگاه به طور متوسط بيش از 400 غرفه دار دارد، و بازديدكنندگان از حدود 21 غرفهبازديد خواهند كرد و به طور متوسط هر بازديدكننده از 75% غرفه هاي مورد نظر خودديدن مي كند. بدين ترتيب، شما بايد قبل از نمايشگاه نام خود را در فهرست مورد نظربازديدكننده وارد كنيد. 2) شما مي توانيد توسط تبليغات تعداد مشتريان عمده خود راتا 33% افزايش دهيد. پس تبليغات پولي است كه به درستي هزينه مي شود. تبليغات پيش از نمايشگاه چيزي است كه قبل ازنمايشگاه انجام مي دهيد تا بازديدكنندگان به بازديد از غرفه شما متمايل شوند.تبليغات در زمان برگزاري فعاليت هايي در نمايشگاه و در غرفه شما هستند كه براي جلببازديدكننده بيشتر انجام مي دهيد. طراحی غرفه
عناوين
تبليغاتپيش از نمايشگاه
Worksheet فعاليت هاي تبليغاتي
Worksheet اجراي تبليغات
مسيرزماني براي تبليغات پيش از نمايشگاه
راهنمايفعاليت هاي تبليغاتي
تبليغات پيش از برگزاري نمايشگاه

كمتر از 20% از غرفهداران عملا نوعي تبليغات پيش از نمايشگاهي را انجام مي دهند. CEIRگزارش مي دهد كه امروزه 7ان عملا نوعي تبليغات پيش از نمايشگاهي راانجام مي دبازديدكنندگان به بازديد از غرفه شما تمايل غرفه بازديد خواهن5%از بازديدكنندگان با داشتن يك دستوركار و برنامه به نمايشگاه مي روند. اگر ميخواهيد كه آنها از غرفه شما بازديد كنند بايد كاري كنيد تا شما را در برنامه كارخود قرار دهند. يك برنامه تبليغاتي پيش از نمايشگاه داراي سه عامل است: فهرست،مضمون و پيشنهاد.
فهرست تقريبا هميشه مهمترين فعاليتي است كه بيش از بقيه فعاليت ها مستلزم صرفزمان مي باشد. ابتدا بايد مخاطب هدف خود را مشخص كنيد سپس نوع برقراري ارتباط باآنها را معين نماييد. شما چندين گزينه داريد: 1) مديريت نمايشگاه: فهرست ثبت نامسال گذشته ( به صنايعي كه ميزان فروش بالايي دارند دقت كنيد. شايد سال گذشته شركتكرده باشند اما آيا امسال هم شركت مي كنند؟) مديريت نمايشگاه مي تواند يك فهرستثبت نام مقدماتي ارائه كند كه بر اساس بخش هاي صنعت و توصيف جغرافيايي تقسيم بنديشده است. 2) شما مي توانيد از يك شركت متخصص اين فهرست را بخريد يا اجاره كنيد. يا3) مي توانيد از بانك اطلاعات خود يا اطلاعات زمينه فروش فهرست شخصي خود را بسازيد.

مضمون چيزي است كه شما در غرفه خود خواهيد داشتيعني آنچه كه مورد علاقه مخاطب هدف شماست: محصول جديد شما. نمايشات شما كه تعاملعملي ارائه مي دهد. چه چيزي به نمايشگاهمي آوريد كه مورد علاقه مخاطب شما قرار بگيرد؟

و پيشنهاد- مزيتي كه پيشنهاد مي كنيد تا زندگي مشترييا مشتري احتمالي شما را تغيير دهد. چه راه حل هايي ارائه مي دهيد؟ چه چيزي آنهارا به غرفه شما جذب خواهد كرد؟ سودآوري بيشتر؟ كارايي بيشتر؟