طراحی نور مصنوعی در معماری

امروزه از دو نوع سيماي نورپردازي در معماري داخلي استفاده مي‌شود که از هر دو به خوبي استقبال شده و همچنين از ترکيب هر دو نيز استفاده مي‌شود. روش يا سيماي کيفيت يا زيبايي و روش يا سيماي کميت يا مهندسي.
روش کيفيت مجبور است مطمئن سازد که محيط و فضاي اطراف باصفا و خوشايند است که براي اينکار از نور و سايه، روشنايي و تاريکي و از نقش و صورت استفاده مي‌کند.
روش کميت مطمئن مي‌سازد که نور مناسبي جهت انجام کار در اختيار است. انجمن مهندسي روشنايي [1][1](IES) شمال آمريکا رهنمودي را منتشر ساخت که سطح (level) نور را براي کارها و فعاليتهاي مختلف براساس طبيعت آن کار، اندازه، جزئيات مورد نياز، سن ميانگين افراد قرار گرفته در آن محيط و غيره، مشخص مي‌سازد. يک دفتر اداري معمولي نياز به 30 تا 100 foot-candle [2][2]روشنايي دارد. سطح نور مي‌تواند توسط واحد متريک lux نيز بيان شود. هر يک foot candle تقريباً برابر 10 lux است.
نرخ مصرف انرژي، توان ناميده مي‌شود و با وات (watt) اندازه‌گيري مي‌شود. يک لامپ 200 watt مصرف انرژي معادل دو برابر يک لامپ 100 watt خواهد داشت. اداره برق مقدار مصرف برق مشتريان را توسط واحد کيلو وات ساعت (kwh) محاسبه مي‌کند. يک لامپ 200 watt که به مدت 5 ساعت روشن بماند داراي 1000 وات ساعت
يا 1 کيلو وات ساعت مصرف برق است.