طراحی و اجرای نما با متریال های مختلف

نما عنصري است که امروزه جزء جدائي ناپذير از بدنه شهري محسوب مي گردد مانند ديگر پديده هاي معماري داراي تاريخچه است که در اينجا مورد مطالعه قرار مي گيرد . طبيعي است که نما به مفهوم عام خود در طراحي معماري که تصوير علمي ساختمان در يکي از جهات چهارگانه مي باشد مورد نظر ما نيست منظور از نما ضلعي از ساختمان است که در معرض ديد عموم و در تماس با فضاهاي عمومي شهر قرار مي گيرد ، نقش نما تفکيک زندگي خصوصي از زندگي شهر است ، سيما و زيبائي شناسي نماي ابنيه انحصاري و انفرادي نيست ، نماها تعريف کننده فضاي خيابان و يا ميدان هستند و به همين دلايل است که نما از حساسيت و اهميت بيشتري برخوردار است . با توجه به مصوبه سال ???? شوراي عالي شهرسازي و معماري ، وزارت مسکن و شهرسازي ، وزارت کشور موظف به تهيه و ابلاغ ضوابط و مقررات نماي شهري ظرف ? ماه بوده که اين کار ظرف ?? سال گذشته صورت نگرفته است و اين کار باعث آزاد گذاشتن دست مالکان در اعمال سليقه هاي شخصي و هنرنمايي اغراق آميز طراحان شده است تا دست به دست يکديگر نماي شهرها را به زشت ترين و بي هويت ترين نماها تبديل کنند . پس از بررسي روند شکل گيري سيماي شهر تهران و ضوابط و مقررات ساختماني موجود و پيشينه طرح ، شناسائي ناهنجاريهايي که سيماي کنوني شهر را به اين شکل درآورده اند صورت گرفته است و سرانجام با توجه به يافته ها و مسائل بررسي شده ، معيارهاي کلي و ضوابط ساخت و ساز و مسائل تاثيرگذار بر شکل گيري نماهاي شهري ارائه گرديده است . مواردي که باعث اغتشاش و ناهماهنگي در بدنه شهري مي شوند به شرح زير مي باشند : الف) اعمال سليقه و دخالتهاي غيرکارشناسانه شامل : ?- حکميت فرهنگ ساخت و ساز غيرحرفه اي (بساز بفروشي) ?- اعمال سليقه مالک يا کارفرما ?- عدم استفاده از نظريات کارشناسان معمار در طراحي و اجرا ?- هنرنمايي اغراق آميز برخي از طراحان ب) ضعف تئوريک : ?- عدم آگاهي به اصول معماري ايران ?- عدم به کارگيري مدولاسيون ج) ناهنجاريهاي مربوط به عدم رعايت اصول طراحي بنا ?- عدم همخواني فرم و کاربري ?- الحاقات زائد و غيراصولي ?- استفاده از گرايش هاي معماري بي ارزش و بي هويت ضرورت موضوع عدم وجود ضوابط و مقررات قابل درک که بتواند به شناسائي فضاها و مناطق مختلف شهر به صورت هويتهاي مستقل کمک کند ، آنقدر اغراق آميز است که نوعي وحدت بصري بيمارگونه و گسترده در تمامي نقاط شهر را موجب شده است. در آستانه جامعه مدني نياز به ساماندهي نما شديداً احساس مي گردد و اين مهم فقط با هماهنگي دست اندرکاران ساخت و نگهداري شهر و بناهاي آن ميسر مي گردد ، زندگي را نبايد اين طرف و يا آن طرف يک نما ديد ، در داخل زندگي خصوصي و در بيرون زندگي عمومي در جريان است ، زندگي جمعي اگر مهمتر از زندگي فردي نباشد از آن کم اهميت تر نيست. دکوراسيون داخلي