انواع مختلف غرفه

غرفه ها با توجه به موقعیت قرارگرفتن تعاریف مختلف و تقسیم بندي جداگانه دارند همانند غرفه در ولی از نقطه نظر ، Open Aria و غرفه در فضاي باز Covered Aria ( فضاي سرپوشیده (سالن زوایاي نمایشی ، غرفه ها بترتیب زیر تعریف می شوند .
این غرفه از سه طرف با Row Stand ( Linear stand - غرفه معمولی یا ردیفی ( خطی غرفه هاي مجاور داراي دیواره مشترك و همجوار است و از یک طرف به راهرو مشرف و قابل رویت بازدیدکنندگان می باشد که به غرفه یک بر نیز معروف است . پهنا و عمق این گونه غرفه ها متفاوت است و غرفه اي با عرض بیشتر، اگر عمق مناسب داشته باشد از مقبولیت بالاتري برخوردار است . به این غرفه ها بدلیل قرار گرفتن در کنار یکدیگر و یک ردیف ، غرفه ردیفی نیز اطلاق می شود .
این غرفه ها از دو طرف با غرفه هاي دیگر همجوار و داراي دیواره مشترك و از دو طرف دیگر به سمت راهرو می باشند و با توجه قابل رویت بودن از دو طرف ارزش بالاتري دارند و طراحی غرفه و چیدمان آن مشکل تر و گر ان تر می باشد . به این گونه غرفه ها دو بر و دو نبش نیز اطلاق می شود.