نور در غرفه

نور نیز همانند رنگ از عوامل مهم جهت جذب مخاطب می باشد با نورپرد ازي می توان جذابیت غرفه را افزایش داد . با نور پردازي مناسب علی الخصوص نور ملایم می توان فضایی آرام بوجود آورد و یا فضاي آرام درون غرفه را از فض اي شلوغ بیرون متمایز نمود اگر چه در جاهایی از درون غرفه ، می بایست نوري متفاوت تر و با شدت بیشتر و رنگ مشخص تر استفاده نمود . طراحی غرفه
استفاده از رنگهاي متنوع در نور پردازي توصیه نمی گردد زیرا ممکن است توجه مخاطب را از کالا به سوي دیگر معطوف نماید.
در نورپردازي با توجه به تاثیرات گوناگون نورهاي مختلف ، باید تاثیرات روحی و روانی و میزان تولید گرما و یا آتش زا بودن آنهارا مد نظر داشت . در پردازش نور باید دقت نمود که بیننده دچار خیرگی نشود و از زوایاي مختلف بتواند کالا یا دستگاه مورد نظر را بطور مطلوب مشاهده نماید .
در نورپردازي از لامپها و پرژکتور هاي با قابلیت هاي تولید نور زرد ، نور آبی و ... و فیلترهاي مختلف استفاده میگردد که هر کدام خصوصیات و کاربرد خاص خود را دارند و با توجه به نوع کالا ، دستگاه و نوع نمایشگاه متفاوت خواهد بود .
وسایل سمعی و بصري
استفاده و بکارگیري صحیح وسایل سمعی و بصري علاوه بربالا بردن جذابیت غرفه می تواند اطلاعات مناسب وکاملی در اختیار مخاطب قرار دهد و نیاز به مذاکرات طولانی و بیان تمام مسایل نخواهد بود . از این لوازم می توان در نمایش کالاهایی که امکان نمایش در غرفه را نداشته اند ، فراهم گردد . ارائه فیلم هاي از سوابق اجرایی در بخش تولید و خدمات نقش مهمی در اثر بخشی مذاکرات خواهد داشت .

گرافیک
با بهره گرفتن از این علم می توان پیام مورد نظر و یا اهداف مشارکت در نمایشگاه را به بیننده القا نمود . طرحهاي ساده و واضح اثر بخشی بالاتري دارند و از سردر گم وخسته نمودن مخاطب جلوگیري می نماید ارئه اطلاعات باید در این بخش به موارد ضروري منحصر گردد .