رنگ غرفه

رنگ
رنگها از عوامل مهم جذب مخاطب هستند و در خاطره ها باقی می مانند . وسایل و تجهیزات و مبلمان و لوازم بکار گرفته شده در غرفه باید داراي رنگ و کیفیت ظاهري مناسب باشند . استفاده از رنگهاي مختلف درغرفه و چیدمان کالا باید همخوانی لازم را با یکدیگر و با موضوع اصلی نمایش غرفه داشته باشند . دراستفاده از رنگها باید خصوصیات فرهنگی محل نمایش و تاثیر روانی آنها در روي بازدیدکنندکان و افراد غرفه را در نظر داشت. طراحی غرفه

استفاده از رنگهاي گرم و شاد در غرفه جلب
توجه بیشتري می نماید اما در نمایش کالا تطابق رنگ با نوع کالا اثر بخش تر خواهد بود براي مثال استفاده از رنگ قرمز براي کالاهاي گرما زا و رنگ آبی براي کالاهاي سرما آفرین سفارش می شود .