غرفه شبه جزیره اي و جزیره ای

این گونه غرفه ها سه وجه قابل رویت براي بازدید دارند و از یک طرف مسدود می باشند و به همین دلیل از مرغوبیت بالاي برخوردارند و بازدید کننده بیشتري را جذب می نمایند . به این غرفه ها با توجه به اینکه از سه طرف به راهرو راه دارد غرفه سه بر نیز اطلاق می شود .

غرفه جزیره اي
این گونه غرفه از چهار طرف به راهرو راه دارد و از تمام زوایا قابل دید و دسترسی می باشد . غرفه جزیره اي ارزش بالایی در بعد نمایش و تبلیغات دارد و از مرغوبیت بسیار مناسبی برخوردار است .
غرفه جزیره اي اغلب براي نمایش ماشین آلات و صنایع سنگین مورد بهره برداري قرار می گیرد و براي کالا هاي دیگر نیاز به طراحی ویژه دارد تا اثر بخشی مناسب را داشته باشد .

طراحی غرفه
خلاقیت و هنر بهتر زیستن در فضا و زمان محدود ، می تواند اولین ایده جهت طراحی غرفه نمایشگاهی باشد .
چرا طراحی غرفه در فرایند برگزاري نمایشگاه از اهمیت ویژه اي برخوردار است ؟ زیرا اگر غرفه اي بدرستی و کامل طراحی شده باشد در ازدحام و شلوغی دوران نمایشگاه می تواند پیام غرفه دار و یا شرکت را با تاثیر گذاري قوي به مخاطب مورد نظر برساندو با توجه به زمان محدود بازدیدکننده ازغرفه ( 5 الی 20 دقیقه ) بتواند تاثیر گذاري ماندگار در یک موقعیت رقابتی بوجود بیاورد .
استفاده از عناصر و مولفه هاي نظیر نور ، رنگ ، فرم و . . . که بیانگر عقاید مرتبط با فعالیت هاي بشري بوده و نگرش ، احوال و شخصیت انسانها راتحت تاثیر قرار می دهند می بایست هدف اصلی طراحی غرفه و چیدمان محصولات آن باشد تا به بهبود عملکرد فیزیکی و روانی ، دست یابی به اصول زیبا شناسانه فضاي داخلی محقق گردد .
طراحی غرفه ، حساس ترین مرحله حضور در نمایشگاه به حساب می آید میزان موفقیت در این مرحله روي موفقیت دیگر مراحل بسیار موثر است در نتیجه گذر از این مرحله توجه زیادي را طلب می کند .
اصول موفقیت ، به عوامل انسانی ، تفکر ، خلاقیت و نوآوري در ارتباط با شناخت محیط و واقعیات، شرایط ، زمان و مکان برگزاري نمایشگاه بستگی دارد . بنابر این واگذاري امر طراحی به هر کسی جایز نیست و باید دقت لازم را در انتخاب طراح نمود .