استند های بازار پردازی

مغازه های خرده فروشی مكان شلوغی هستند . درصد كثیری از فروش در سلف سرویس ها انجام میشود جایی كه مشتریان كاال ها را خود انتخاب میكنند جایی كه خرید از روی هوس را امكان پذیر میسازد . استند های بازار پردازی كه گاهی استندهای تبلیغاتی نیز نامیده میشوند از انواع استندهایی هستند كه برای ترغیب خرید از روی هوس بكار می روند . این استندها به طور استراتژیك درون مغازه نزدیك پیشخوان بازرسی قرار داده میشوند تا مشتری هنگام انتظار در صف فرصت كافی برای نگاه كردن به تبلیغات را داشته باشد . از نظر ساخت استندها بگونه های طراحی شده اند كه به آسانی سوار شوند.عموماً استندهای كوچك در مغازه هایی كه لوازم آرایشی و بهداشتی و زیبایی و دیگر اقالم كوچك را می فروشند به چشم میخرود كه اغلب با یك موتور باطری دار حركت میكنند .
نوع دیگر استند تبلیغاتی بزرگ میباشند كالا را مستقیماً ازجعبه های محل كالا به درون آن خالی میكنند كه این كار باعث تشویق مشتری به خرید میشود . این نوع سطل های تبلیغاتی در سوپر ماركت ها برای اقالم حراج شده به كار می روند.
از انواع دیگر استند تبلیغاتی هم در داخل و هم در خارج فرشوگاه ها مانند پمپ بنزین ها استفاده میشود . كه شامل پرچم ها ،موبیل ها ،پالكارها ، سپیند ها ،و دیگر وسایل كه به تنهایی و با قدرت برق حركت میكنند .
وسیله دیگری كه در مراكز خرید برای فعال كردن حراج ها به كار می رود استندهای ایستاده هستند . به عالوه شماری از استند های تبلیغاتی دارای وسایل گرافیكی مانند قفسه ، نشانه و لیبل هم هستند كه برای جلب مشتری طراحی شده اند.
مهر پرینت