انواع غرفه و تقسیم بندي فضاي غرفه

تعیین اندازه یک غرفه بر اساس ذوق و سلیقه نیست و صرف بزرگی غرفه به اعتبار شرکت نمی افزاید و کوچک بودن نیز ممک ن است نتواند اهداف شرکت را محقق نماید لذا براي تعیین اندازه مورد نیاز یک غرفه می بایست تعداد کالاهاي نمایشی ، اندازه و حجم و نحوه ارایه آنها ، نیاز به فضاي مذاکره و تشریفات و ..... را در نظر گرفت و اندازه غرفه را بطور نسبی محاسبه نمود. طراحی غرفه

انواع غرفه و تقسیم بندي فضاي غرفه
براي اینکه بتوان حداکثر بهره برداري را از فضاي غرفه نمود لازم است غرفه بر اساس نیازها و محدودیتها با نقشه دقیق و حساب شده اي تقسیم بندي گردد.
چگونگی تقسیم بندي غرفه می تواند با توجه به نوع فعالیت واهداف شرکتها متفاوت باشد . فضاي غرفه
می تواند به تعدادي و یا همه موارد زیر تقسیم شود .

- فضاي نمایش کالاها
- فضاي بخش اطلاع رسانی
- فضاي مذاکره و مشاوره
- فضاي نمایشهاي تصویري
- فضاي مبلمان اداري
- فضاي خدمات و پذیرایی
- فضاي انبار یا لوازم اضافی
- فضاي آموزش
بطور معمول فضاي غرفه ها را می توان به چند بخش بدون در نظر گرفتن مساحت آنها تقسیم بندي نمود.
بخش اطلاعات
در این بخش که معمولا در ابتداي غرفه است براي آشنایی و اطلاع رسانی شرکتها با بازدیدکنندگان می باشد و از قسمتهاي مهم جهت جذب مخاطب و رسیدن به اهداف شرکتها می باشد . در این بخش ارایه بروش ورها و هدایاي کوچک شرکتها و راهنمایی بازدیدکنندگان و پاسخ به آنها در حد اطلاع رسانی انجام می پذیرد و
می تواند بعنوان پیشانی شرکتها جهت نمایش شخصیت شرکت و جذب بازدید کننده عمل نماید .