نکات قابل توجه در طراحی غرفه نمایشگاه

نمايشگاه پديده اي بر آمده از دوران مدرن است که بنا به ضرورت توليد وعرضه ي انبوه کالا در سده ي نوزدهم ظهور کرد.آنچه به عنوان نمايشگاه مد نظر است خاستگاه وضرورت هاي پيچيده اين دوران ومابعد آن را دربر ميگيرد.در عصر مدرن مکان وفضا باز تعريف شدونسبت آن با زيست جهان انسان وفناوري در کانون توجه قرار گرفت.بر اين اساس معماري وساختار بصري نمايشگاه در روزگار حاضر کارکرد هاي متنوعي دارد که حول کنش ارتباطي در عرصه هاي مختلف حيات بشري متمرکز شده است.
بيش از يکصدوپنجاه سال از نمايشگاه هايد پارک لندن که سرآغاز به نمايش در آوردن جهان تکنولوژيک بود ميگذرد.در ايران نيز فضاهاي نمايشگاهي سنت وسابقه اي چهل _پنجاه ساله دارند.وسالانه صدها نمايشگاه مختلف در سطوح شهري استاني ملي _بين المللي در کشور برگزار ميگردد که به رغم تفاوت هاي ماهوي به لحاظ ارائه ي کالا ساختاري يکسان شبيه سازي شده دارند.دليل عمده اين فرآيند يکسان ساز اين است که ما جز چند نمونه ي استثنايي نمايشگاه به مفهوم مدرن وپسامدرن نداريم.
پرسش هايي مانند:مردم چگونه در فضا حرکت ميکنند؟در فضا چه رخ ميدهد؟تجربه ي فرد در مواجهه با محيطي فيزيکي چه مراحلي دارد وچگونه بنا از وقايع درون يا اطراف خود اثر ميپذيرد؟
در خصوص فضاهاي نمايشگاهي به نظر ميرسد در ابتدا دو مفهوم فضا ونمايش بايستي تعريف شوند.تعريف فضا امري نسبي است و در جوامع مختلف ميتواند متفاوت باشد.بر طبق فرهنگ لغت آکسفورد تعاريف زيادي از فضا وجود دارد.مثلا کيفيت تهي بودن وبزرگ بودن به نحوي که بتوان در آن آزادانه حرکت کرد.فضا معمولا با تقابل ومحک زدن با يک ماهيت مادي داراي شکل بعد وتوده داراي جرم ادراک ميشود.
مفهوم نمايش نيز بر طبق فرهنگ لغت آکسفورد عبارتست از نشان دادن چيزي در يک مکان عمومي براي مردم براي لذت بردن آنها ويا براي اطلاع رساني وآگاه کردن آنها.اما واژه ي به معناي "نمايش چيزي که معمولا مخفي است بيان حقيقت در مورد يک شخص يا يک موقعيت ونمايش آن"وبه معناي توصيف کامل يک تئوري يا نظريه طرح وهم چنين مناسبتي که مردم مشاغل وغيره کالا هاي خودرا به نمايش يا فروش ميگذارند تعريف شده است. ساخت غرفه
فضاي نمايشگاهي در نيجه جايي است که درآن نمايش نوآوري خلاقيت تکنولوژي وفناوري جديد تجارت ورقابت براي نمايش يا فروش عمده اي بازي ميکند.
به نظر ميرسد در رابطه با فضاي نمايشگاهي از چند منظر ميتوان بحث کرد که شامل عملکرد ومکانيت استفاده کاربران قرارگيري آن در بافت وزمينه شهري فرم وساخت ومقياس واندازه ميشود. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون