انتخاب فضاي غرفه

به طور متوسط 400 غرفه دار در يك نمايشگاه بازرگاني شركت مي كنند، پس چگونه بهترين فضاي غرفه را براي خود انتخاب مي كنيد؟ اكثر نمايشگاهها اولويت انتخاب فضا را به غرفه داراني مي بخشند كه بيشترين مشاركت را با آنها داشته اند. با اين حال برخي از تحقيقات نشان داده اند كه محل شما در سالن نمايشگاهي هيچ تاثيري بر ميزان مخاطبي كه به غرفه شما جذب مي شود ندارد. در برابر هر غرفه دار با تجربه اي كه به فضايي در مركز فعاليت ، يا در جلو ورودي سالن، يا نزديك بزرگترين رقبا نياز دارد، غرفه داران باتجربه اي حضور دارند كه از همين موقعيت هاي مكاني احتراز مي كنند. اندازه فضاي غرفه شما يك تصميم مهمتر است، و اينجاست كه بايد با انتخاب يك غرفه بزرگ از رقباي خود پيشي بگيريد،‌و با اين حال بودجه كافي براي مشاركت در همه نمايشگاههايي كه براي شركت شما باارزش هستند، داشته باشيد. غرفه سازی
Worksheet انتخاب فضاي غرفه
عواملي كه هنگام انتخاب فضاي غرفه بايد مد نظر بگيريد:
• الگوي ترافيك كلي چيست؟
• آيا در سالن نمايشگاه بيش از يك ورودي وجود دارد؟
• معمولا بازديدكنندگان چه مدت را در سالن نمايشگاهي مي گذرانند؟
• آيا مي خواهيم در جلوي سالن باشيم؟ در وسط؟ يا در عقب؟
• آيا مي خواهيم در سمت راست سالن باشيم يا سمت چپ؟
• آيا مي خواهيم نزديك رقبا باشيم؟
• آيا مي خواهيم نزديك تجهيزات ضروري باشيم- رستوران، تلفن، ...
• آيا اتاق هاي گردهمايي و ملاقات در مجاورت ما وجود دارند كه باعث جلب بازديدكننده مي شوند؟
• از چه نور پردازي در سالن استفاده مي شود؟ پنجره ها كجا هستند؟
• ما به چه فضايي نياز داريم؟ رديفي؟ شبه جزيره اي؟ جزيره اي؟
• براي محصولات،‌كاركنان، بازديدكنندگان و فضاي نمايشي به چه ميزان فضا نياز داريم؟ (1 كارمند در هر 50فوت مربع فضاي اشغال نشده)
• آيا استفاده از علائم معلق مجاز است؟ در اين صورت بهترين موقعيت كدام است؟
• آيا محدوديت هاي ارتفاع در مكان هاي مختلف سالن وجود دارد؟ مانند سقف كوتاه تر در اطراف سالن.
• چه نوع انباري موجود است- در سالن يا خارج از سالن؟
• چه موانعي در سالن وجود دارد، مانند ستون ها، سقف هاي كوتاه...