طراحی کارت ویزیت لمینت برجسته

در طراحي کارت ويزيت لمينت برجسته بايد به چند اصل ساده توجه شود:
– طرح فايل ها بايد به صورت مستطيل شکل و بدون دورگردي براي چاپ ارسال شوند، پس از چاپ و در هنگام دايکات، سفارش شما دورگرد خواهد شد.
– در تمامي کارت هاي که دايکات شده و دورگرد مي شوند، بايد تمامي نوشته ها 5 ميليمتر داخل تر باشند تا حاشيه ي امن برش رعايت شود.
– از به کار بردن يووي (برجستگي) در لبه هاي کار جدا بپرهيزيد. در صورت وجود يووي در حاشيه برش مسئوليت کنده شدن برجستگي ها پس از چاپ به عهده ي مشتري مي باشد.
– براي طراحي کارت لمينت برجسته 4 فايل بايد تحويل گرفته شود. دو فايل مربوط به پشت و روي کارت، و دو فايل مربوط به برجستگي کارت.
– در فايل هاي برجستگي زمينه را سفيد و قسمت هاي برجسته را مشکي ( تنها با K=100 ) طراحي کنيد. هر نقطه اي که در فايل برجستگي سياه باشد، يووي خواهد خورد. در طراحي فايل برجستگي حتما دقت کنيد.
– فايل هاي يووي با ضخامت کمتر از 2 پيکسل، در دستگاه خوانده نشده و برجسته نخواهد شد.
– نسبت به همخواني فايل طراحي کارت ويزيت لمينت برجسته با فايل برجستگي توجه کنيد. در صورت عدم همخواني دو فايل مسئوليت به عهده ي مشتري مي باشد. چاپ کاتالوگ
– فايل هاي طراحي خود را به گونه اي نامگذاري کنيد که فايل طراحي کارت ويزيت لمينت برحسته و فايل برجستگي کارت شما از روي اسم مشخص باشد.
– دو روي فايل چاپ کارت ويزيت لمينت برجسته و دو روي فايل يووي را مشخص کنيد.
منبع: اشل پرينت